Výklad snů

01.04.2023

Jak vyložit sen? Jak porozumět snu? Jak se naučit vykládat sny? Jak rozumět snům? Jsou sny pravdivé?

Psychoterapeutický výklad snů

Výklad snů je v psychoterapii důležitou, byť mnohdy opomíjenou možností. Přitom je výklad snů součástí psychoterapie už od jejího vzniku, jak dokládá existence Freudova díla "Výklad snů" z roku 1900. Způsoby práce se snem se u jednotlivých psychoterapeutických směrů velmi liší.

Daseinsanalytický výklad snů

Výklad snů v daseinsanalýze není výkladem symbolů podle modelů nebo předem stanovených představ a významů jednotlivých "obrazů". Není ani přenášením snového způsobu života do života bdělého, protože oba mody našeho bytí jsou svébytné a jeden není obrazem druhého.

Daseinsanalytický výklad snů je porozuměním životní zkušenosti.

Svět je jeden a ve snovém bytí se nám vydává jinak než v bdělém bytí.

Bdělý život je spojitý, protože ho žijeme s ostatními.

Ke všemu, co je ve snu, ke snovým zkušenostem, se vztahujeme soukromě. Z bdělého života nám do toho nikdo a nic nevstupuje, lidé i věci tam jsou s námi, ale nejsou účastní plně jako v bdění. Sen je jenom v našem životním horizontu, který není společný s horizonty druhých. Sny jsou zaostřené na bezprostřední zkušenost s danou věcí, o kterou ve snu běží, a to z hlediska významů, nikoliv z hlediska věcné podoby a společného času kalendáře a hodin, z nichž v bdění ve společném světě nemůžeme nikdy zcela vystoupit. Ve snu žijeme významy té věci rovnou, tak, jak leží a běží. To, jaké významy pro nás věci mají, souvisí také s naší bdělou zkušeností s nimi, odtud tolik paralel a analogií mezi sněním a bděním.

Náš lidský snový i bdělý život je spojený životní zkušeností, která je stále jedna, tatáž, bez ohledu zda sníme, či bdíme, je živě se vyvíjející a od nás neoddělitelná. Stále s námi přestupuje mezi bdělým a snovým životem podle toho, ve kterém způsobu lidského bytí právě jsme.

Naše životní zkušenost je tedy tou spojnicí, která umožňuje, že porozuměním něčemu ve svém snovém životě můžeme porozumět něčemu v bdělém životě a naopak, protože v obou případech jde o porozumění naší vlastní jedinečné životní zkušenosti se světem.

Znovu a znovu stojím v úžasu nad skutečností, co sny člověku dávají, pokud je k nim pozorný.

Výklad snů, který nepracuje se symboly, vzorci a modely, ale s významy a souvislostmi věcí samých, má svůj význam nejen v situaci psychoterapie. Ukazuje se, že porozumění a pozornost věnovaná snům má svůj význam i pro obyčejné zdravé lidské žití.

Jsme jako lidé více vydáni snovému světu než bdění, protože snění nemůžeme ovlivňovat. Možnosti snového života jsou prolnuté s bdělým životem. Ve snu je velká svoboda pro naplnění a uskutečnění. Dokonce některé naše sny jsou pro nás tak určující, že jim bdělý život podřizujeme.

Ambicí daseinsanalytického výkladu snu tedy není sen vyložit a tím uzavřít, ale otevřít, protože život je otevřenost.

autor: Eliška Syrovátková

DA výklad snů - večerní dílna

Dílna pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří chtějí lépe porozumět snovému životu i tomu, co může výklad snu přinášet do života v bdění. Během dílny vyložíme jeden, dva nebo i tři sny, o kterých pak společně mluvíme. Zajímavá je opakovaná zkušenost, jak důležitý může být zážitek výkladu cizího snu.

Terapeutický výklad snů

Daseinsanalytický výklad snů nám pomáhá porozumět naší vlastní životní zkušenosti ve světě. Ve snech se mnohdy ohlašuje to, co je v našem bdělém životě už nějak přítomné. Vyložený sen nás mnohdy překvapí, něco důležitého nám řekne nebo se o něj můžeme opřít. Pokud máte zájem, rádi vás výkladem vašeho snu provedeme.

Vytvořte si webové stránky zdarma!